Avstängningsmaterial kring Snittinge har satts upp för att motverka att personer rör sig kring dammen.
Det vi ser idag vid Snittinge byggdes i slutet av 1960-talet med vissa modifieringar under 2000-talet.
Några större reperationsinsatser eller renoveringar är inte kända vilket har medfört att dammens hållfastighet är osäker.
Vid ett eventuellt dammbrott kommer stora delar av området nedström att svämmas över med stora vattenflöden. Vidare finns även risk för viss påverkan på järnvägen.

För att säkra dammen och för att motverka ett dammbrott kommer åtgärder att vidtas men i väntan på dessa säkerhetsåtgärder ska avstängningsmaterial sättas upp för att förhindra vistelse i området.
För allas säkerhet önskas att avstängningen respekteras. Trots att området inbjuder till vistelse uppmanas allmänheten att inte röra sig nedströms dammen eller vid sidan av den utan bör iaktta försiktighet för att undvika faror.
Beslut om avstängning gäller tills annat beslut fattats.